పంచముఖ హనుమదీశ్వరుల సంయుక్త మహా శిల్పం
పంచముఖ హనుమంతుడు
సురేంద్రపురి ప్రాంగణంలో 60 ఎడుగుల ఎత్తయిన పంచముఖ హనుమంతుడి విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది. వానర, నారసింహా, గరుడ, వరాహ, హయగ్రీవాలనే పంచ ముఖాలతో దశాయుధుడైన పంచముఖ ఆంజనేయుడు చూపరులకు నేత్ర పర్వాన్ని కలిగిస్తాడు. రామ లక్ష్మణులను పాతాళంలో దాచిన మైరావణుడిని సంహరించడానికి హనుమంతుడు ఈ అవతారం దాల్చాడు. అయిదు దిక్కులలో దాచి ఉంచిన తుమ్మెదలను ఏక కాలంలో చంపి వాటిలో నిక్షిప్తమై ఉన్న మైరావణుడి ప్రాణాలను హరించాడు.

పంచముఖ శివుడు
సురేంద్రపురిలో అడుగు పెట్టగానే పంచ ముఖ హనుమంతుడి విగ్రహం వెనుకనే 60 ఎడుగుల ఎత్తయిన పంచముఖ శివుడి విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది. పరమ శివుడి పంచ ముఖాలు పంచ భూతాలకు, పంచ తత్వాలకు ప్రతీకలు. లోక కంటకుడైన త్రిపురాసురులనే రాక్షసులను సంహరించడానికి సద్యోజాత, వామదేవ, అఘోర, తత్పురుష, ఈశానములనే పంచ ముఖాలతో త్రిశులాన్ని చేత ధరించి ఆ రాక్షసులను సంహరించాడు.

మరిన్ని వీక్షించండి