పౌరాణిక, సాంస్కృతిక అద్భుతాలకు నెలవైన సురేంద్రపురిలోని అపురూప దృశ్యాలు